Staff

Management

 • Jason Shively

  Jason Shively

  General Manager

  (765) 282-5955
  Email Me
  Jason Shively

  Jason Shively

  General Manager

 • Michael Jester

  Michael Jester

  General Sales Manager

  (765) 273-0041
  Email Me
  Michael Jester

  Michael Jester

  General Sales Manager

 • Ben Hedge

  Ben Hedge

  Parts Manager

  (765) 282-5955
  Email Me
  Ben Hedge

  Ben Hedge

  Parts Manager

 • Tim Lawton

  Tim Lawton

  Service Manager

  (765) 282-5955
  Email Me
  Tim Lawton

  Tim Lawton

  Service Manager

 • Candi Hammond

  Candi Hammond

  Body Shop Manager

  (765) 282-5955
  Email Me
  Candi Hammond

  Candi Hammond

  Body Shop Manager

 • Susan Barker

  Susan Barker

  Controller

  (765) 282-5955
  Email Me
  Susan Barker

  Susan Barker

  Controller

Sales

 • KT Stonewall

  KT Stonewall

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  KT Stonewall

  KT Stonewall

  Sales Consultant

 • Steve Roberts

  Steve Roberts

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  Steve Roberts

  Steve Roberts

  Sales Consultant

 • Tony Alexander

  Tony Alexander

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  Tony Alexander

  Tony Alexander

  Sales Consultant

 • Holly Horsley

  Holly Horsley

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  Holly Horsley

  Holly Horsley

  Sales Consultant

 • Stacey Briggs

  Stacey Briggs

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  Stacey Briggs

  Stacey Briggs

  Sales Consultant

 • Austin Sampley

  Austin Sampley

  Sales Consultant

  (765) 282-5955
  Email Me
  Austin Sampley

  Austin Sampley

  Sales Consultant

 • Kevin Linfoot

  Kevin Linfoot

  Lot Manager

  Kevin Linfoot

  Kevin Linfoot

  Lot Manager

Service & Parts

 • Mike Raatz

  Mike Raatz

  Service Advisor

  (765) 282-5955
  Email Me
  Mike Raatz

  Mike Raatz

  Service Advisor

 • Kenny Wallace

  Kenny Wallace

  Body Shop

  (765) 282-5955
  Kenny Wallace

  Kenny Wallace

  Body Shop

 • James McClish

  James McClish

  Master Service Technician

  (765) 282-5955
  James McClish

  James McClish

  Master Service Technician

 • Jim Davis

  Jim Davis

  Service Technician

  (765) 282-5955
  Jim Davis

  Jim Davis

  Service Technician

 • Andrew Cowart

  Andrew Cowart

  Service Technician

  (765) 282-5955
  Andrew Cowart

  Andrew Cowart

  Service Technician

 • Gary Moore

  Gary Moore

  Service Technician

  (765) 282-5955
  Gary Moore

  Gary Moore

  Service Technician

 • Dave Dempsey

  Dave Dempsey

  Detail Manager

  (765) 282-5955
  Dave Dempsey

  Dave Dempsey

  Detail Manager

 • Charles Clevenger

  Charles Clevenger

  Service Technician

  (765) 282-5955
  Charles Clevenger

  Charles Clevenger

  Service Technician

Office

 • Anna Young

  Anna Young

  Title Clerk

  (765) 282-5955
  Email Me
  Anna Young

  Anna Young

  Title Clerk

Search
Contact
Glovebox
Search
Contact Us
Glovebox
Victory Honda of Muncie 40.2171052, -85.4457904.